Działalność szkół w Gminie Radziejowice

Zmiany w działalności placówek oświatowych na terenie Gminy Radziejowice od dnia 18 i 25 maja 2020 r.

Na podstawie zmian ogłoszonych w przepisach dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 częściowo uchylono obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli i szkół podstawowych, w tym:

- od 18 maja br. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

- od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych, w tym przypadku szkoła zapewnia dziecku realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

- do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym przypadku placówka zapewnia dziecku realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

- od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej,

- od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. wszystkim uczniom szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Jednocześnie wprowadzono konieczność stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę stały wzrost zachorowań i rozprzestrzenianie się zakażeń, organ prowadzący zwróci się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem, czy warunki epidemiczne panujące na terenie gminy i powiatu nie stanowią przeciwskazań do organizacji działalności placówek
w w/w formach.

Ponad to przed podjęciem decyzji w sprawie sposobów zorganizowania pracy w poszczególnych placówkach, organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami planuje rozeznać:

- istniejące możliwości zapewnienia bezpiecznych, higienicznych
i zgodnych z wytycznymi warunków przebywania dzieci w placówkach,

- potrzeby rodziców w zakresie zainteresowania skorzystaniem z dopuszczonych form działalności jednostek oświatowych.

Mając na względzie czynniki ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników placówek oświatowych, organ prowadzący prosi, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu podejmowali decyzje związaną z ewentualnym wysłaniem dzieci na zajęcia
w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnego narażania swoich najbliższych
na niebezpieczeństwo zarażenia.

Decyzje w sprawie wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych będą podejmowane po zebraniu i analizie niezbędnych informacji.  O przyjętych rozwiązaniach szkoły będą informować rodziców lub opiekunów prawnych na bieżąco, w sposób zwyczajowo przyjęty przez poszczególne placówki.

 

Opublikowano: 18 maja 2020 08:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 97

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony