Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

I. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej ul. Szkolna 30, 96-325 Radziejowice jest Dyrektor Szkoły

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Józefa CHelmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej za pomocą:

Adresu e-mail: iod.szkoly@radziejowice.pl,

Pisemnie na adres Administratora danych.

III. Celem przetwarzania danych jest:

 1. Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych, wynikających wprost z przepisów prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki, m.in.: rekrutacja uczniów do szkoły, realizacja zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.

IV. Podstawa prawna przetwarzania:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy szczegółowe lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Przysługuje Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

- dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę do przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe, lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 3. W przypadku gdy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dobrowolnego podjęcia decyzji,
  2. cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,

VII.  Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich/Organizacji Międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 


Informujemy, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren szkoły przy ul. Szkolnej 30 jest monitorowany wewnątrz budynku (korytarze: dolny i górny) oraz na zewnątrz budynku (boiska i droga wjazdowa na teren szkoły).

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego
w Kuklówce Radziejowickiej

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i
obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA – przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego
w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

 

W związku z działaniem na terenie naszej placówki systemu monitoringu wizyjnego informuję oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej, ul. Szkolna 30, 96-325 Radziejowice, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:adresu e-mail: iod.szkoly@radziejowice.pl, pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, art. 108a ustawy Prawo oświatowe, art. 222 ustawy Kodeks pracy, art. 6 ust 1e RODO;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje uprawnione do udostępnienia im zapisu z monitoringu, takie jak policja, prokuratura, sąd;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki umieszczone w miejscu zbierania danych (wizerunku)  na drzwiach wejściowych do budynku.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony