Prosimy zainteresowanych konsultacjami uczniów o wypełnienie ankiety:

https://bit.ly/ankieta_konsultacje

 

Kolejny etap "odmrażania" placówek oświatowych przypada na 25 maja 2020 roku. Od tego dnia w szkole prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki.

Nasza szkoła wdrożyła Procedurę Bezpieczeństwa, którą udostępniamy w załączniku.

  Procedura Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

W edytowalnych plikach zamieszczamy załączniki dla rodziców

  Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych - klasy 0-III

  Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych - klasy IV-VIII 

  Deklaracja Rodzica/Opiekuna prawnego

  Zgoda Rodzica na pomiar temperatury dziecka

Link do zgłoszenie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w szkole

https://bit.ly/zgłoszenie_zajęcia_opiekuńcze

 

Zmiany w działalności klas I-III i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

w Kuklówce Radziejowickiej od dnia 25 maja  2020 r.

Na podstawie zmian ogłoszonych w przepisach dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 częściowo uchylono obowiązujące ograniczenia

w funkcjonowaniu przedszkoli i szkół podstawowych, w tym:

Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci z oddziału przedszkolnego - w tym przypadku szkoła zapewnia dziecku realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Jednocześnie wprowadzono konieczność stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Mając na względzie czynniki ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników szkoły, dyrektor szkoły prosi, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu podejmowali decyzję związaną z ewentualnym wysłaniem dzieci na zajęcia w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnego narażania swoich najbliższych na niebezpieczeństwo zarażenia.

Proszę o przekazanie dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, czy  Państwa dziecko/ dzieci z klasy 0 i I-III  pozostaną w domu, czy będą korzystać z zajęć opiekuńczych na terenie szkoły od 25 maja do 7 czerwca 2020r. Jeśli tak, to w jakich godzinach.

Ze względu na potrzebę podjęcia decyzji dotyczącej odpowiedniej organizacji pracy szkoły, deklaracje o zapewnieniu opieki proszę składać do 20 maja 2020r. (środa) za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.  

 

Wstępne wytyczne dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych

 W szkole będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi. W zależności od liczby zgłoszonych dzieci istnieje możliwość zorganizowania grup łączonych. Zgodnie z wytycznymi uczniowie mają przyjść do szkoły w maseczkach, ale w trakcie zajęć będą mogli je zdjąć. W miarę możliwości udostępnimy boisko i plac zabaw. 

Organizacja zajęć w naszej szkole będzie przebiegała zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ udostępnionymi poprzez e-dziennik

  

Zmiany w działalności placówek oświatowych na terenie Gminy Radziejowice od dnia 18 i 25 maja 2020 r.

 Na podstawie zmian ogłoszonych w przepisach dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 częściowo uchylono obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli i szkół podstawowych, w tym:

 - od 18 maja br. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

 - od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych, w tym przypadku szkoła zapewnia dziecku realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

 - do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym przypadku placówka zapewnia dziecku realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

 - od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej,

 - od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. wszystkim uczniom szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 Jednocześnie wprowadzono konieczność stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 Biorąc pod uwagę stały wzrost zachorowań i rozprzestrzenianie się zakażeń, organ prowadzący zwróci się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem, czy warunki epidemiczne panujące na terenie gminy i powiatu nie stanowią przeciwskazań do organizacji działalności placówek w w/w formach.

 Ponad to przed podjęciem decyzji w sprawie sposobów zorganizowania pracy w poszczególnych placówkach, organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami planuje rozeznać:

 - istniejące możliwości zapewnienia bezpiecznych, higienicznych i zgodnych z wytycznymi warunków przebywania dzieci w placówkach,

 - potrzeby rodziców w zakresie zainteresowania skorzystaniem z dopuszczonych form działalności jednostek oświatowych.

 Mając na względzie czynniki ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników placówek oświatowych, organ prowadzący prosi, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu podejmowali decyzje związaną z ewentualnym wysłaniem dzieci na zajęcia

w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnego narażania swoich najbliższych
na niebezpieczeństwo zarażenia.

 

Decyzje w sprawie wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych będą podejmowane po zebraniu i analizie niezbędnych informacji.  O przyjętych rozwiązaniach szkoły będą informować rodziców lub opiekunów prawnych na bieżąco, w sposób zwyczajowo przyjęty przez poszczególne placówki.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony